Regulamin

 

Regulamin Platformy Hostingowej Musicspot.pl

 

Niniejszy regulamin jest regulaminem Platformy Hostingowej „Musicspot.pl”, której wyłącznym właścicielem jest firma DRAW Jakub Radkowski, z siedzibą w Warszawie, ul. Paryska 6/6 03-954 Warszawa, zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 471811.

 

I. Postanowienia ogólne

 

1) Definicje:

 

1. Blog – strona internetowa, na której autor umieszcza Wpisy.

2. Bloger – użytkownik prowadzący Blog i posiadający równocześnie uprawnienia Komentatora.

3. Dyskusja – zbiór komentarzy pod jednym Wpisem Blogera.

4. Formularz rejestracyjny – formularz umożliwiający zarejestrowanie konta w Musicspot.pl.

5. Komentarz – opinia dokonana pod opisem przez Komentatora.

6. Komentator – użytkownik komentujący Wpisy poprzez dodawanie Komentarza/y pod Wpisem/ami.

7. Konto – konto umożliwiające prowadzenie Bloga i wpisywanie Komentarzy.

8. Musicspot.pl – platforma hostingowa oferująca prowadzenie blogów w domenie Musicspot.pl.

9. Nick – Pseudonim lub rzeczywiste imię i/lub nazwisko używane przez Blogera lub Komentatora na Platformie Hostingowej Musicspot.pl.

10. Profil – część Platformy Hostingowej Musicspot.pl udostępnionej Blogerowi w celu umieszczenia informacji o sobie.

11. Regulamin – niniejszy Regulamin obowiązujący we wszystkich serwisach internetowych, do których Musicspot.pl ma prawa majątkowe.

12. Strona Główna – strona startowa Musicspot.pl wyświetlana pod adresem http://www.musicspot.pl.

13. Użytkownik – Bloger/Komentator.

14. Wpis – część Bloga będąca pojedynczym utworem.

 

2) Rejestracja konta/dane osobowe:

 

1. Prowadzenie Bloga lub wpisywanie Komentarzy w Musicspot.pl jest możliwe wyłącznie po założeniu konta.

2. Podczas rejestracji konta należy podać dane niezbędne do stworzenia konta Blogera/Komentatora, zgodnie z wymogami zawartymi w formularzu rejestracyjnym.

3. Osoby, które w formularzu rejestracyjnym podały swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych w celu realizacji usług Platformy Hostingowej przez administratora zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych (Ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997).

4. Użytkownik może w każdej chwili zażądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu powinien skierować swoje żądanie na adres redakcja@musicspot.pl.

 

3) Rezygnacja z Usług Platformy Hostingowej Musicspot.pl:

 

1. Użytkownik ma prawo zaprzestania korzystania z usług Platformy Hostingowej Musicspot.pl. W tym celu Użytkownik musi wysłać na adres mailowy redakcji oświadczenie o rezygnacji z dalszego korzystania z usług Platformy Hostingowej. Z chwilą wysłania oświadczenia o rezygnacji Musicspot.pl ma prawo zlikwidować blog i komentarze. 

2. Użytkownik ma prawo pozostawić w Musicspot.pl wpisy i/lub komentarze, w tym celu powinien zastrzec to w mailu, w którym rezygnuje z usług Musicspot.pl.

 

II. Prawa i Obowiązki Użytkownika

 

1) Przestrzeganie prawa i regulaminu Musicspot.pl:

 

1. Użytkownik oświadcza, że zakładając konto zapoznał się z Regulaminem działania Platformy Hostingowej Musicspot.pl, zaakceptował go i będzie przestrzegał.

2. Użytkownik oświadcza, że wie, iż ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność prawną za wszelkie treści umieszczone na swoim blogu lub/i w komentarzach.

3. Wpisy nawołujące do dyskryminacji i nienawiści będą usuwane przez administrację Musicspot.pl.

4. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w szczególności przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Użytkownik zobowiązuje się nie zakładać konta pod nickami, które celowo imitują nicki innych podmiotów.

6. Użytkownik  zobowiązuje się zamieszczać treści, do których ma tytuł prawny (w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet), a treści te są wolne od wad prawnych, a publikacja i rozpowszechnianie tych treści nie narusza prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich. Użytkownik oświadcza, że ma świadomość, że publikowanie lub rozpowszechnianie treści kopiowanych, kompilowanych, zamieszczanie streszczeń, skrótów etc. może go narazić na odpowiedzialność cywilną statuowaną przez odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego lub z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

7. Zabrania się modyfikacji wyglądu strony bloga, ukrywania jej elementów i wprowadzania innych funkcjonalności, które modyfikują pierwotną strukturę strony blogowej w inny sposób, niż przewidziany w panelu administracyjnym bloga. Ewentualne modyfikacje wyżej wymienionych elementów za pomocą skryptów nie są dopuszczale i muszą zostać niezwłocznie usunięte na prośbę  administratora platformy blogowej Musicspot.pl.

 

2) Zarządzanie kontem:

 

1. Użytkownik ma prawo skasować każdy komentarz innego Użytkownika zamieszczony pod wpisem na jego blogu bez umieszczenia informacji o tym fakcie.

2. Użytkownik nie może poprzez prowadzenie konta blogera lub komentatora narażać na szwank dobrego imienia Musicspot.pl lub DRAW Jakub Radkowski.

 

3) Reklamy:

 

1. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informacji handlowych od Musicspot.pl dotyczących działania Platformy Hostingowej.

2. Użytkownik nie może bez porozumienia z administracją Musicspot.pl umieszczać reklam w serwisie Musicspot.pl.

3. Użytkownik nie może bez porozumienia z administracją Musicspot.pl założyć bloga o charakterze komercyjnym, reklamującego produkty, usługi lub inne media.

4. Użytkownik nie może bez porozumienia z administracją Musicspot.pl umieszczać komentarzy komercyjnych reklamujących produkty, usługi lub inne media.

5. Użytkownik nie może bez porozumienia z administracją Musicspot.pl umieszczać na swoim blogu wpisów o charakterze komercyjnym, reklamującym produkty, usługi lub inne media.

6. Użytkownik nie może bez porozumienia z administracją Musicspot.pl umieszczać na swoim blogu wpisów, które noszą znamiona działań PR-owych, w tym marketingu szeptanego.

7. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do destabilizowania w obszarze technologicznym Musicspot.pl przez takie działanie, które uniemożliwia lub utrudnia innym użytkownikom internetu korzystanie z Musicspot.pl.

 

4) Licencje:

 

1. Użytkownik udziela DRAW Jakub Radkowski bezpłatnej licencji na publikowanie fragmentów bloga w innych mediach promujących Musicspot.pl. Użytkownik zostanie o tym poinformowany.

 

 

III. Prawa i obowiązki Musicspot.pl

 

1) Przestrzeganie prawa:

 

1. Administracja Musicspot.pl ma prawo usunąć treść Bloga, Komentarza, Profil, zablokować (czasowo lud definitywnie) lub usunąć konto we wszystkich przypadkach przewidzianych obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

 

2) Udostępnianie platformy:

 

1. Administracja Musicspot.pl ma obowiązek zapewnić Użytkownikowi możliwość prowadzenia, w zgodzie z niniejszym Regulaminem, bloga lub konta Komentatora na Platformie Hostingowej Musicspot.pl.

2. Administracja Musicspot.pl ma prawo bezzwłocznie skasować lub zablokować (całkowicie lub czasowo) komentarze lub/i Wpisy (a także całe Konto) lub zablokować możliwość osadzania kodu HTML w profilu lub/i Wpisach Użytkownika w reakcji na: 

2.1. Prowadzenie dyskusji przy użyciu argumentów ad personam skutkującego obrażaniem innych ludzi, używaniem inwektyw, używaniem słownictwa powszechnie uznawanego za obelżywe.

2.2. Zaburzanie dyskusji poprzez umieszczanie wpisów nie na temat (trollowanie).

2.3. Używanie w adresie bloga, w profilu użytkownika, nicku lub innym polu tekstowym wyrazów uznawanych za obelżywe lub szydzących z osób trzecich.

2.4. Narażanie na szwank dobrego imienia Musicspot.pl.

2.5. Zakładanie kolejnych kont przez Użytkownika wcześniej zablokowanego lub usuniętego.

2.6. Duplikowanie treści innych notek i wklejanie ich na własnym blogu.

2.7. Publikowanie przez Użytkownika treści reklamowych w wpisach/komentarzach/profilu.

2.8. Używanie nicka lub loginu o którego zmianę wystąpił Musicspot.pl. 

 

3) Strona Główna:

 

1. Administracja Musicspot.pl ma prawo wybierać najciekawsze, wedle ich subiektywnej oceny, fragmenty Blogów i umieszczać je na stronie głównej Musicspot.pl.

2. Administracja Musicspot.pl ma pełną niezależność w doborze fragmentów Blogów.

3. Administracja Musicspot.pl nie będzie publikować na stronie głównej fragmentów Notek, w stosunku, do których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa lub naruszenia prawa (w szczególności treści, które łamią ustawę o prawach autorskich i prawach pokrewnych).

 

4) Postanowienia końcowe:

 

1. Administracja Musicspot.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym osoby korzystające z serwisu zostaną poinformowane specjalnym listem przesłanym pocztą elektroniczną.

2. Jeśli Bloger/Komentator nie akceptuje zmian w regulaminie może skorzystać z prawa do likwidacji Konta według procedury opisanej w sekcji I. pkt. 3.1. Regulaminu.

3. Administracja Musicspot.pl ma prawo do dokonywania przerw w działaniu Blogów/Komentarzy na Musicspot.pl.

4. Administracja Musicspot.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią systemu informatycznego lub innymi zdarzeniami, którym nie był w stanie zapobiec, w tym zdarzeniom o charakterze siły wyższej.

5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na odpowiedniej stronie w domenie internetowej Musicspot.pl.